Proiect de modificare și completare a Legii 500/2002 a Finanţelor Publice cu prevederi specifice activitatii sportive

Modificarea legislativă vizează, crearea unui cadru coerent pentru optimizarea mecanismului de finanțare multianuală din fonduri publice, a activităţii sportive pentru structurile de drept public aflate în subordinea autorităților centrale şi locale, pentru finanțarea programelor sportive inițiate de către Federaţiile Sportive Naţionale şi de către entitățile stabilite prin Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului la art. 18^1 alin. (2) şi (3) precum şi posibilitatea de angajare a unor cheltuieli, prin excepţie de la legislaţia în vigoare, în timpul unui an bugetar pentru acţiuni care se vor desfăşura în anul următor (taxe de participare, avansuri financiare solicitate de organizatorii de competiţii sportive naţionale şi internaţionale).

După demersurile de modificare a Legii 69/2000 inițiate prin OUG 38/2017 și finalizate prin consolidarea legii cu prevederile Legii 90/2018, avem multe autorități publice, centrale şi locale, care înteleg trunchiat contextul legislativ, în sensul în care pretind în mod eronat ca nu pot aloca fonduri financiare şi/sau încheia contracte de finanţare cu structurile sportive care beneficiază de finanţare multianuală pentru sezoanele sportive care se desfăsoară pe o perioadă mai mare decât perioada unui an bugetar.

Deasemenea, atât federaţiile sportive naţionale cât şi structurile sportive afiliate, se plâng pe bună dreptate că în lunile calendaristice de început de an (perioada în care nu este aprobat bugetul anual), au mari probleme în desfăşurarea activităţii.

Programele sportive se derulează pe durata unui an sau mai multi ani bugetari, în funcţie de specificul ramurii de sport şi a sezoanelor competiţionale organizate în conformitate cu regulamentele internaţionale. Participarea la competiţiile sportive a grupelor (sporturi individuale) sau echipelor (jocuri sportive), se efectuează cu scopul clar de a atinge un obiectiv de performanţă. Dacă discutăm despre Jocurile Olimpice (eveniment sportiv care se organizeaza odată la 4 ani) atunci trebuie sa asigurăm cadrul organizatoric pentru pregatire sportivă, pentru toată perioada celor 4 ani dintre ediţiile a doua Jocuri Olimpice. Finanţarea continuă trebuie asigurată, fiind condiţia cea mai importantă pentru atingerea unui obiectiv de performanţă, respectiv calificarea la un astfel de eveniment.

Deşi avem prevederi clare în Legea Finanţelor Publice prin care la art. 37 alin. (1) ,,Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent’’ iar la alin (2) ,,Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget’’, autorităţile centrale şi locale pretind în mod eronat că nu pot aloca sume financiare necesare desfăşurarii activităţii sportive şi pentru a efectua plata contractelor individuale de munca/contractelor de activitate sportivă precum şi a contractelor de prestări servicii către furnizori (cazare, masa, transport, altele).

In cazul structurilor sportive de drept public, am stabilit că se pot încheia contracte individuale de muncă şi/sau contracte de activitate sportivă, prin exceptie de la legislaţia în vigoare, pentru sportivi şi personal tehnic, în afara organigramei administrative. Deşi autorităţile centrale şi locale asigură fondurile financiare necesare funcţionării şi plăţii salariilor pentru personalul de pe organigrama administrativă, ceilalţi participanti la activitatea sportivă au de suferit până la aprobarea bugetului anual.

Deasemenea, inscrierea si participarea la competitiile sportive presupune plata taxelor de participare si a unor sume ca avans pentru serviciile de cazare si masa. De cele mai multe ori, organizatorii evenimentelor internationale sportive solicita plata in avans a acestor taxe si servicii cu cateva luni. Din pacate, structurile sportive de drept public, nu pot angaja plata unor cheltuieli in anul bugetar actual pentru anul bugetar viitor. Avand in vedere specificul activitatilor sportive, acest lucru trebuie reglementat astfel incat sa nu mai existe sincope din acest punct de vedere.

În acest sens, vă propunem acest demers, care să reglementeze un cadru legislativ coerent pentru funcţionarea mecanismului de finanțare multianuală din fonduri publice.

 

LEGE

pentru modificarea și completarea legii nr. 500/2002 a Finanţelor Publice

 

 

 

Articolul 52 alin. (7^1) din legea 500/2002 urmează a se modifica și completa în următorul sens:

 ,,Excepţie fac proiectele şi programele sportive care beneficiază de finanţare multianuală, proiectele de cercetare ştiinţifică, obţinute prin competiţii naţionale, pentru care se pot efectua plăţi în avans de minimum 30% şi maximum 90%, din fondurile publice, la începutul fiecărei etape de cercetare respectiv etapă din calendarul sportiv.’’

 

Articolul 52 alin. (9) din legea 500/2002 urmează a se modifica și completa cu lit. d) în următorul sens:

 

,,d)sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi programelor sportive, taxele sportive de înscriere şi participare la competiţii sportive naţionale şi internaţionale care se desfăşoara în anul bugetar urmator, sume reprezentând plăţi în avans pentru toate tipurile de cheltuieli eligibile necesare organizării şi/sau participării la competiţiile sportive pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri/protocoale de organizare de evenimente sportive‘’

 

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment